Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ CANON EUROPE. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο της Canon, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

1. Αποδοχή


Η Canon Europa N.V. ("Canon") παρέχει τον παρόντα ιστότοπο ("Ιστότοπος της Canon") σε εσάς υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και προϋποθέσεις"). Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε σελίδα του Ιστότοπου της Canon, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και τις προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις ενημερώνονται κατά καιρούς από την Canon μέσω δημοσίευσης των ενημερωμένων Όρων και προϋποθέσεων, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ανατρέχετε στους Όρους και στις προϋποθέσεις κάθε φορά που προσπελάζετε τον Ιστότοπο της Canon προκειμένου να ελέγχετε αν υπάρχουν αλλαγές.

2. Ιστότοπος της Canon


Ο Ιστότοπος της Canon σάς παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Canon και σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήματα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Ο παρόν ιστότοπος είναι ο Ευρωπαϊκός Ιστότοπος της Canon και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες από χώρα σε χώρα. Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους για τους εθνικούς ιστοτόπους αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

3. Πληροφορίες για τα cookie


Διαβάστε την πολιτική μας για τα cookie.

4. Χρήση


Δεσμεύεστε ότι δεν θα δημοσιεύσετε ή στείλετε μέσω αυτού του ιστότοπου υλικά τα οποία είναι ή θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν: (i) δυσφημιστικά, συκοφαντικά, άσεμνα, προσβλητικά, καταχρηστικά, δυνάμενα να προκαλέσουν φυλετικό μίσος, ρατσιστικά ή βλάσφημα, (ii) ότι παραβιάζουν οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, τήρησης ιδιωτικού απορρήτου ή οποιοδήποτε εμπορικό μυστικό, (iii) ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή είναι υλικά για τα οποία δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις, ή (iv) παραβιάζουν οποιονδήποτε άλλο νόμο.

Συμφωνείτε επίσης να μην μεταδώσετε ή στείλετε μέσω του ιστότοπου οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή θα ερχόταν με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με τους νόμους κάθε χώρας ή άλλης αρμόδιας αρχής, ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο όταν έχει εύλογες υποψίες ότι αυτό το υλικό απαγορεύεται σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 4 ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο. Παρά τα προαναφερθέντα, επιβεβαιώνετε ότι η Canon δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου του ιστότοπου όπως παρέχεται από άλλους χρήστες, ούτε δηλώνει ότι θα παρακολουθεί το περιεχόμενο του ιστότοπου προκειμένου να διασφαλίζει την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή τη συμμόρφωσή του με τις αρχές που διατυπώνονται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να συνδέετε τον Ιστότοπο της Canon με άλλους ιστοτόπους που είναι άσεμνοι ή ακατάλληλοι και πρέπει να αφαιρείτε αμέσως οποιαδήποτε σύνδεση εάν η Canon το ζητήσει κατά την κρίση της.

Όλα τα υλικά (όπως κείμενα, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, συλλογές δεδομένων, ψηφιακές λήψεις και λογισμικό), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή είναι υλικά τρίτων που συνδέονται ή/και αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ("Υλικά"), αποτελούν ιδιοκτησία της Canon και των προμηθευτών της και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, την Ιαπωνική νομοθεσία και διεθνείς νόμους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα πνευματικά δικαιώματα των υλικών τρίτων θα υπόκεινται στις δικαιοδοσίες που ορίζονται στον ιστότοπο των συγκεκριμένων τρίτων.

Η Canon σάς παρέχει εξουσιοδότηση για να βλέπετε και λαμβάνετε τα Υλικά μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, με τον όρο ότι δεν θα τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο των Υλικών με κανέναν τρόπο ή θα τα αναπαράγετε, προβάλλετε, παρουσιάσετε ή διανείμετε δημόσια ή χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο για δημόσια ή εμπορική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των Υλικών σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή περιβάλλον δικτύου για οποιαδήποτε χρήση.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα υλικά πέρα από τους όρους που διατυπώνονται παραπάνω και για τις χρήσεις για τις οποίες έχετε λάβει εξουσιοδότηση, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων έγκριση από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ή τους δικαιοπάροχους τέτοιων Υλικών, δηλ., από την Canon, τους προμηθευτές της ή άλλους.

Εάν επιθυμείτε να παραθέσετε επ' ακριβώς οποιοδήποτε μέρος των Περιεχομένων σε οποιοδήποτε έντυπο υλικό, όπως περιοδικά, απευθυνθείτε στον Διαχειριστή του ιστότοπου ώστε να λάβετε άδεια, στη διεύθυνση new.media@canon-europe.com. Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε μέρος των Υλικών σε CD ή άλλο μέσο, προσδιορίστε το μέρος των Υλικών που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Canon και τους συνεργάτες της Canon για οποιαδήποτε αξίωση, διεκδίκηση, απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της παραβίασης της παρούσας Ενότητας 4.

Η Canon δεν παραχωρεί εξουσιοδότηση για τη χρήση υλικών τρίτων, για οποιαδήποτε προσωπική ή/και μη εμπορική χρήση. Η εξουσιοδότηση για τη χρήση υλικών τρίτων μπορεί να παραχωρηθεί μόνο από το αντίστοιχο τρίτο μέρος.

5. Αποποίηση


Η Canon με το παρόν αποκλείει όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις, τις παραστάσεις ή άλλους όρους σχετικά με την παροχή ή δηλωθείσα παροχή, μη παροχή ή καθυστέρηση της παροχής των υπηρεσιών σε σχέση με τον Ιστότοπο της Canon ή ότι ο Ιστότοπος της Canon είναι ακριβής, πλήρης ή ενημερωμένος, που θα μπορούσαν, εκτός από την παρούσα Ενότητα 5, να επηρεάσουν τη σχέση μεταξύ υμών και της Canon, ή που συνεπάγονται ή ενσωματώνονται με άλλον τρόπο στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε σύμβαση εξασφαλίσεων, είτε μέσω καταστατικού, κοινού δικαίου, είτε με άλλο τρόπο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο της Canon με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι η Canon δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος της Canon θα καλύπτει τις απαιτήσεις σας ή ότι η ο Ιστότοπος της Canon θα είναι πάντα λειτουργικός, χωρίς σφάλματα ή ασφαλής. Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία που παρέχεται μέσα από τον Ιστότοπο της Canon ή σε σύνδεση με τον Ιστότοπο της Canon από την Canon γίνεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ" και η Canon δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγκρίσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή συνεπαγόμενες, σε σχέση με τον Ιστότοπο της Canon για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν, ή διατίθενται σε σύνδεση με αυτόν τον Ιστότοπο της Canon. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία που προσφέρεται στο πλαίσιο του Ιστότοπου της Canon.

6. Ευθύνη


Η Canon, οποιοδήποτε άλλο μέρος (είτε εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή, συντήρηση ή παροχή του Ιστότοπου της Canon είτε όχι), και οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον όμιλο της Canon και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι οποιασδήποτε τέτοιας εταιρείας, αποποιούνται κάθε ευθύνη και υπαιτιότητα για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας που μπορεί να προκύψει σε εσάς ή τρίτους, (όπως οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ποινική ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης των χρημάτων ή απωλειών ή ζημιών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, καθώς και σε περίπτωση αδικοπραξίας (όπως αμέλειας), σύμβασης ή με άλλο τρόπο σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο της Canon με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τις συνέπειες της χρήσης του Ιστότοπου της Canon ή ιστότοπων που συνδέονται με τον Ιστότοπο της Canon ή του υλικού τέτοιων ιστότοπων, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ιούς οι οποίοι μπορούν να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή, του λογισμικού, των δεδομένων ή άλλης ιδιοκτησίας σας λόγω πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον Ιστότοπο της Canon ή λήψης οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπο της Canon ή από άλλους ιστοτόπους που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο της Canon. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου και τη συμβουλευτική αξία των πληροφοριών οποιουδήποτε τρίτου οι οποίες συνδέονται ή/και αναφέρονται στον Ιστότοπο της Canon. Οι σύνδεσμοι και οι αναφορές παρέχονται μόνο για δική σας πληροφόρηση. Η Canon δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο τα περιεχόμενα αυτών των τρίτων ιστότοπων και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας που μπορεί να προκύψει εις βάρος σας ή εις βάρος ενός τρίτου εξαιτίας της χρήσης αυτών των πληροφοριών. Τίποτα στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Canon για (i) θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει εξαιτίας αμέλειάς της, (ii) απάτη ή (iii) οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

7. Πολιτικές Απορρήτου


Επισκεφθείτε τη σελίδα απορρήτου μας για όλες τις δηλώσεις απορρήτου της Canon.

Προβολή σελίδας απορρήτου

8. Εμπορικό σήμα


Απαγορεύεται να προβάλλετε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά σήματα ή λογότυπα της Canon ή του Ομίλου Canon χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Canon.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Ολλανδία
Τηλ 0031 20 545 8545
Φαξ 0031 20 545 8222

Αρ. καταχώρισης: Αριθμός καταχώρισης εταιρείας: 33166721
ΑΦΜ: NL005916343B01

10. Ισχύουσα νομοθεσία


Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο. Οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

11. Πνευματικά δικαιώματα


Copyright © Canon Europa N.V. και Canon Europe Ltd 2002-2009. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναδιανομή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο της Canon ή σε παρεπόμενους ιστοτόπους υποστήριξης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Canon.

Ενημερώθηκε: 2002-2014