Πολιτική για τους Πληροφοριοδότες (Speak Up)

Η Canon έχει δεσμευτεί πλήρως να διασφαλίζει την αποτελεσματική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και, ως εκ τούτου, διατηρεί μια προορατική προσέγγιση στην έγερση προβληματισμών σχετικά με μη δεοντολογική ή παράνομη συμπεριφορά. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα αναφοράς συμμόρφωσης, το «Speak Up», για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με ζητήματα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της νομοθεσίας ή των κανονισμών του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Canon.

Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριοδοτών διατηρείται αυστηρά και διασφαλίζεται η προστασία από αντίποινα στο χώρο εργασίας. Εργαζόμαστε συνεχώς για να ενθαρρύνουμε την κατάλληλη χρήση του συστήματος, ενημερώνοντας κατάλληλα τους εργαζομένους μας. Όταν υποβάλλεται μια αναφορά για πιθανή παραβίαση συμμόρφωσης, διεξάγεται έρευνα για τον προσδιορισμό των πραγματικών περιστατικών και λαμβάνεται μια τελική απόφαση σχετικά με το αν έχει διαπραχθεί παράβαση. Αν διαπιστωθεί ότι έχει σημειωθεί παραβίαση των πλαισίων συμμόρφωσης, λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα μαζί με μέτρα για την αποτροπή επανάληψης της παράβασης.

Αν θέλετε να εγείρετε κάποιο ζήτημα, κάντε κλικ εδώ