Η άποψή μας για τη φορολογία

18 Δεκεμβρίου 2018

Εισαγωγή

Η στρατηγική ισχύει για την Canon Europa NV και όλες τις οντότητες του ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παραπομπές στην "Canon Europa" αφορούν όλες τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και τις μόνιμες εγκαταστάσεις του ομίλου Canon Europa NV.

Η Canon Europa ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο Canon Inc με έδρα στην Ιαπωνία.

Η Canon Europa διέπεται από τις ίδιες αρχές με την Canon Inc και τηρεί τον Κώδικα δεοντολογίας του ομίλου.

Κώδικας δεοντολογίας και αρχές της Canon

Ως εταιρική φιλοσοφία η Canon υιοθέτησε την έννοια "kyosei", που μπορεί να μεταφραστεί ως «ζούμε και εργαζόμαστε μαζί για το κοινό καλό» και η βασική πολιτική διαχείρισής της συμβάλλει στην ευημερία του κόσμου, προσπαθώντας ταυτόχρονα να γίνει ένας πραγματικά παγκόσμιος όμιλος εταιρειών που υπερέχει και σημειώνει ρεκόρ συνεχιζόμενης εταιρικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Η Canon πιστεύει ότι, ως πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, η εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων στις χώρες και περιοχές όπου δραστηριοποιείται, αποτελεί μία από τις πιο ουσιώδεις και σημαντικές κοινωνικές ευθύνες της.

Συνεπώς, η Canon συμμορφώνεται με τις παρακάτω αρχές όσον αφορά φορολογικά ζητήματα.

  1. Πληρωμή φόρων σύμφωνα με τους συναφείς φορολογικούς νόμους και διατάξεις
  2. Διασφάλιση ότι ο υπολογισμός φόρων και άλλες σχετικές διαδικασίες εκτελούνται πάντα, όπως προβλέπει η νομοθεσία
  3. Σχεδιασμός συστημάτων φορολογικής διακυβέρνησης και ενημέρωση για τη φορολογική συμμόρφωση
  4. Τήρηση των κοινών διεθνών κανόνων για τη διεθνή φορολόγηση (οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και των Ηνωμένων Εθνών) και διασφάλιση ότι οι ενέργειες συμμορφώνονται με τη φορολογική νομοθεσία κάθε χώρας

Μέτρα διαχείρισης κινδύνου και διακυβέρνησης

Η φορολογική υπηρεσία για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), η οποία είναι αρμόδια για τους φόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Επικεφαλής της φορολογικής υπηρεσίας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική είναι ο Φορολογικός Διευθυντής, που είναι υπόλογος στον Οικονομικό Διευθυντή της Canon για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η παρούσα φορολογική στρατηγική εγκρίνεται και αποτελεί ιδιοκτησία της Canon Europa NV.

Η φορολογική υπηρεσία για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αποσκοπεί στη συμμόρφωση με τη συνολική φορολογική νομοθεσία στις περιοχές που δραστηριοποιείται και επίσης είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα. Αυτό ισχύει ιδίως για διασυνοριακά προβλήματα, αναδιάρθρωση επιχειρηματικών μοντέλων και νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που θεωρείται ότι ενδέχεται να προκύψουν φορολογικοί κίνδυνοι. Η εταιρεία μας προσπαθεί να αναγνωρίζει, να αξιολογεί, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να συμβαδίζουν με τους στόχους μας. Σε περίπτωση αβεβαιότητας ή εξαιρετικά περίπλοκης περίπτωσης, ζητείται η συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. Έτσι, η φορολογική υπηρεσία για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική διασφαλίζει την ορθή διαχείριση τυχόν φορολογικών θεμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ευρύτερη περιοχή. Διασφαλίζει επίσης τον σωστό χειρισμό όλων των φορολογικών θεμάτων για λογιστικούς σκοπούς και την πλήρη υποβολή αναφορών στους εξωτερικούς ελεγκτές.

Προσέγγιση του φορολογικού προγραμματισμού και επιπέδου κινδύνου

Η Canon Europa διαχειρίζεται τις φορολογικές υποθέσεις της με στόχο την επίτευξη βεβαιότητας και την αποφυγή εκπλήξεων. Δεν αναλαμβάνουμε συναλλαγές χωρίς σαφή βασικό εμπορικό σκοπό. Δεν χρησιμοποιούμε τεχνητές δομές ούτε προσπαθούμε να μεταφέρουμε κέρδη σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, θα θεωρείται ότι η φορολογία εξασφαλίζει συμμόρφωση και βεβαιότητα στο μέτρο του δυνατού. Εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις για να ελαχιστοποιήσουμε το φορολογικό κόστος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Θα εφαρμοστούν με τρόπο που προβλέπει η Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων (HM Revenue and Customs) και θα ζητήσουμε την παροχή εξωτερικών συμβουλών, αν κριθεί απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που οι οντότητες της Canon Europa αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με άλλες οντότητες της Canon, στόχος μας είναι η εκτέλεση των συναλλαγών με ίσους όρους. Αν οι συναλλαγές είναι διασυνοριακές, θα προσπαθούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο διπλής φορολόγησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες διατάξεις για ελαφρύνσεις, που προσφέρονται μέσω του δικτύου φορολογικών συμβάσεων.

Η φορολογική υπηρεσία για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική διατηρεί ένα ισχυρό επίπεδο φορολογικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης και ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις, όπως τις δράσεις για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών των ΟΟΣΑ/Ομάδα 20, που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα κέρδη φορολογούνται στο μέρος όπου πραγματοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν τα κέρδη και όπου δημιουργείται η αξία.

Σχέση με τη Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων και άλλες υπηρεσίες

Η Canon Europa διατηρεί μια διαφανή, έντιμη και εποικοδομητική σχέση με τη Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων. Η εταιρεία μας εργάζεται με στόχο τη διατήρηση της σχέσης χαμηλού κινδύνου με την έναρξη διαλόγου με το αρμόδιο προσωπικό της φορολογικής αρχής όταν προκύπτουν θέματα σε πραγματικό χρόνο ή όταν χρειάζεται διευκρίνιση μιας περίπλοκης ερμηνείας της νομοθεσίας. Συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις με τη Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων για να ενημερώνουμε σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια στις οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου και του ευρύτερου ομίλου σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική.

Στόχος της Canon Europa είναι η κοινοποίηση πλήρων, ακριβών και έγκαιρων στοιχείων όσον αφορά την επιστροφή φόρου για το σύνολο των φόρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν προκύψουν λάθη εκ παραδρομής, θα διορθώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αναγνώρισή τους.

Εκτός από τη διατήρηση καλής σχέσης με τη Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων και Τελωνείων, η Canon Europa θα διαβουλεύεται επίσης, μέσω οργάνων εκπροσώπησης, με κυβερνήσεις και οργανισμούς για προτεινόμενες αλλαγές σε διεθνείς προδιαγραφές, κατά περίπτωση.

Η παραπάνω φορολογική στρατηγική σχεδιάστηκε με σκοπό τη συμμόρφωση με το Παράρτημα 19, παράγραφος 19 του νόμου περί οικονομικών (Finance Act) του 2016. Οι αναφορές στον όρο «φόρος» για τους σκοπούς του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 19, παράγραφος 15 του νόμου περί οικονομικών του 2016.

Η παρούσα φορολογική στρατηγική εγκρίνεται και αποτελεί ιδιοκτησία της Canon Europa NV.

Η παρούσα στρατηγική ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης έως την αντικατάστασή της.